สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่อง โครงการ 9 ตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่อง โครงการ 9 ตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2553) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุจราจรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมักมาจากความประมาท และการไม่รักษากฎวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มักมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง  ดังนั้นรัฐบาล โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคม จึงกำหนดจัดโครงการ 9 ตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ถนนใช้รถอย่างปลอดภัย  ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีสถิติอุบัติเหตุจราจรสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มเปิดตัวโครงการ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

          สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงใน 9 อำเภอ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอทุ่งสง เมืองนครศรีธรรมราช  ท่าศาลา ร่อนพิบูลย์  สิชล  ขนอม  จุฬาภรณ์  ทุ่งใหญ่  และอำเภอบางขับ จังหวัดจึงคัดเลือกพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล ของอำเภอดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะเดินสายเยี่ยมทั้ง 9 ตำบล  พร้อมจัดประชุม สัมมนาให้ความรู้กับผู้นำชุมชน ภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จากนั้นจัดทำโครงการเสนอ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  เพื่อวางแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรบนท้องถนนต่อไป หลังจากดำเนินการไประยะหนึ่ง จากนั้นจะมีการจัดประกวด 9 ตำบลดีเด่นทั่วประเทศขึ้น โดยจะพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อขยายผลไปยังตำบล ชุมชนอื่นต่อไป

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรณี  กลสามัญ/ข่าว: ประศาสน์ กลสามัญ/ภาพ

Tags :

view