สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงการนำร่องปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่อำเภอฉวาง ประสบความสำเร็จ จากเดิมมีเกษตรกรปลูกข้าว 20 กว่ารายหลังเริ่มโครงการ 1 สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 400 ราย

โครงการนำร่องปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่อำเภอฉวาง ประสบความสำเร็จ จากเดิมมีเกษตรกรปลูกข้าว  20  กว่ารายหลังเริ่มโครงการ 1 สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น  400 ราย

          วานนี้ (17 พฤศจิกายน 2553)  ที่แปลงสาธิตปลูกข้าไร่  บ้านหัวโพด หมู่ 5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายธีระ  มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนางนารีรัตน์  มินทราศักดิ์   นำประชาชนในพื้นที่อำเภอฉวาง ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการปลูกข้าวไร่ ซึ่งอำเภอฉวางได้จัดให้มีการรณรงค์การปลูกข้าวไร่ขึ้น โดยได้อันเชิญข้าวพระราชทานในวันพืชมงคล  พระนังคัลแรกนาขวัญ  มาผสมเป็นปฐมฤกษ์  กับพันธุ์ข้าวไร่  ละอาย  1  ต.อาย และพันธุ์ข้าวไร่ นากะชะ 1   ต.นากะชะเป็นพันธุ์ข้าวดำเนินการปลูกแบบโบราณที่เรียกว่า “แทงสัก”  หรือ “น่ำข้าว”  ฝังเมล็ดลงไปในหลุมโดยได้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจใน อ.ฉวาง ร่วม 200 คน ทำการปลูกเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมระยะเวลากว่า 5 เดือน ข้าวเริ่มสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันนี้ ซึ่งข้าวไร่ในแปลงดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จออกรวงอย่างงดงาม  สามรถนำไปเป็นพันธุ์ขยายปลูกพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจกจ่ายพันธุ์ข้าวดังกล่าว ให้แก่กำนัน ตำบลละ 2 เลียง เพื่อนำไปเป็นขวัญถุงเผยแพร่ขยายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรพื้นที่อำเภอฉวาง  ส่วนอีกจำนวนหนึ่งจะนำไปมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในอำเภอ และจังหวัดต่อไป

           ด้านนายสกล จันทรักษ์  นายอำเภอฉวาง  ได้รายงานถึงโครงการนำร่องในการปลูกข้าไร่ เนื่องอำเภอฉวางมีประชากร  76,000  คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา  สวนผลไม้และค้าขาย  มีเพียง  400คนเศษ  เท่านั้นที่ทำนาปรังปลูกข้าวไร่  ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค  ต้องสั่งซื้อข้าวจากต่างจังหวัดเข้ามาบริโภคในพื้นที่  ทำให้ต้องสูญเสียรายได้โดยไม่จำเป็น  เพราะ อำเภอฉวางมีพื้นที่ว่าง  โดยเฉพาะในพื้นที่สูงตามสวนยางพาราที่ขอทุนสงเคราะห์ภายใน  1-3  ปี  และจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ว่า  “ การบริโภคข้าวทำให้คนมีอารมณ์ดี สงบเยือกเย็น มีความเมตตาต่อกันและมีอารมณ์ตลกขบขัน  พร้อมทั้งข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามยุทธศาสตร์ของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ว่า  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิชิตความยากไร้  ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม  อาชญากรรมต้องขจัด  เร่งรัดพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอฉวาง  จึงได้จัดให้มีการรณรงค์การปลูกข้าวไร่ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฉวาง และอำเภอใกล้เคียง  เพื่อปลูกข้าวไร่สำหรับบริโภค และอาจทำเป็นรายได้เสริมในโอกาสต่อไป ในขณะเดียวกันขณะที่ทางอำเภอได้เริ่มปลูกข้าวและประชาสัมพันธ์ในทุกโอกาสหลังจากนั้นประมาณ  1 สัปดาห์ก็มีพี่น้องประชาชนชาว อำเภอฉวางได้ปลูกข้าวไร่เป็นจำนวนมากจากการที่เคยมีผู้ปลูกข้าว  20  กว่ารายบัดนี้ได้เพิ่มขึ้นร่วม  400 ราย

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรณี  กลสามัญ/ข่าว:ประศาสน์ กลสามัญ/ภาพ

Tags :

view