สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

           นายวิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาฯ  นั้น การกำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ    เป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่ง  ที่ตอบสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  ในระดับต่างๆ  ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ในการฝึกอาชีพ ในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

            ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยอีกว่า   สำหรับในภาคใต้ กำหนดจัดโครงการมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ขึ้น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-14  กุมภาพันธ์ 2554  ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช      ภายในงานมีการจัดเวทีวิชาการ นิทรรศการ  การแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ การติวเข้ม   การสร้างความรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสเรียน และมีทางเลือกในการเรียนรู้  กิจกรรมการสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การแข่งขันตอบปัญหา  การฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ   ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน    การบริการตรวจสุขภาพ บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้  บริการด้านเสริมสวย  และกิจกรรมการแสดงอื่นอีกมากมาย 

 

 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

10-01-2554 

Tags :

view