สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

 

               
   การฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2553 ถึง 2 เมษายน 2553
                     ณ รร.จปร. จ.นครนายกหลักสูตรเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ
     ปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

2. พัฒนาแนวคิด ทิศทางและรูปแบบอันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมการเป็น
     แกนนำของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติ

3. เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรมและรักษา
     เอกลักษณ์ความเป็นไทย

4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาชนในการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไป
    พัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย

5. เพิ่มพูนทักษะและพฤติกรรม การเป็นผู้นำของผู้เข้ารับการอบรมในการ
    โน้มน้าวผลักดันความคิดวิถีชีวิตในทิศทางประชาธิปไตย


                                                                                     *****   จัดโดย กอ. รมน.

 

ประกอบอาหาร

(more)

ประกอบอาหาร

(more)

ประกอบอาหาร

(more)

พิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่น

(more)

พิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่น

(more)

ฐานกิจกรรม

(more)

ชี้แจงการเข้าที่พัก

(more)

กิจกรรมกลุ่ม

(more)

ฐานกิจกรรม

(more)

กิจกรรมแนะนำตัว

(more)

รร. จปร. จ.นครนายก

(more)

ฐานกิจกรรม

(more)

การฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

(more)

พิธีปิดการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นค

(more)

ฐานกิจกรรม

(more)

ฐานกิจกรรม

(more)

พิธีปิดการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นค

(more)

การฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

(more)

การฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

(more)

รับมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่

(more)

view